ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาเอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อรสา อินทศร    วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕:๐๓ น.

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาเอก (ทุน คปก)
สาขาวิศวกรรมเคมี และพอลิเมอร์
(รศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์)

ดูรายละเอียดเพิ่มในhttp://rgj.trf.or.th/thai/rgj31.asp

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ

1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 11,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ เป็นเวลา 6 เดือนเป็นอย่างน้อย (ขึ้นกับความแพงของประเทศที่จะไป)
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๐ น. )